• Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0377299345
  • Email:
   thuhuongpd268@gmail.com
 • Vũ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0916896119
  • Email:
   vuhang161866@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0984624725
  • Email:
   Trantien14091980@gmil.com